anbi

naam van de stichting

Stichting tot Bevordering van Evangelisatie

 fiscaal nummer

NL8019.85.936.B01

contact

Adresgegevens Secretariaat:
Dillenburg 2a, 2404 EV Alphen a/d Rijn
e-mail: secretariaat@bijbelstand.nl

bestuur

Zie pagina Bestuur & Organisatie

 hoofdlijnen beleidsplan

Een Stichting die evangelisatie-activiteiten financiëel mogelijk maakt. De hoofdactiviteit is evangelisatie op consumentenbeurzen door middel van een Bijbelstand. Nevenactiviteiten zijn het financiëel ondersteunen van overige evangelisatie-activiteiten en trainingen geven aan medewerkers. Voor details verwijzen wij naar de Visienota; zie op deze website onder ‘Missie en visie’.

belonings beleid

Een Stichting die evangelisatie-activiteiten financiëel mogelijk maakt. De hoofdactiviteit is evangelisatie op consumentenbeurzen door middel van een Bijbelstand. Nevenactiviteiten zijn het financiëel ondersteunen van overige evangelisatie-activiteiten en trainingen geven aan medewerkers. Voor details verwijzen wij naar de Visienota; zie op deze website onder ‘Missie en visie’.

 doelstelling

De Stichting, die geen winst nastreeft, heeft ten doel het bevorderen van evangelisatie, zowel in Nederland als daarbuiten. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het ontvangen, beheren en verdelen van gelden die door derden als erfstellingen, legaten en vrijwillige giften uit ideële overwegingen voor de belangen van evangelisatie ter beschikking worden gesteld, met dien verstande dat deze gelden alleen voor ideële belangen kunnen worden bestemd;
b. het verspreiden van evangelisatielectuur;
c. het verrichten van alle rechtshandelingen en ontplooien van verdere activiteiten welke de evangelisatie ten goede kunnen komen.

verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie pagina Jaarverslagen.

financiële verantwoording (in €) 

toelichting 

Reservering Project Lukas evangelie is bestemd voor het ontwikkelen van een magazine over het Bijbelboek Lukas.
Huisvestingskosten: ten behoeve van een opslagloods voor het vervaardigen van thema’s en opslag van materialen. Een gedeelte van het eigen vermogen (ca. € 42.000,00) wordt aangehouden vanwege de lopende huurverplichting voor de komende 5 jaren. De huisvestingkosten vallen in 2016 éénmalig hoger uit i.v.m. de verhuizing naar een loods in Alphen aan de Rijn. Hierdoor hadden we tijdelijk een dubbele huur. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de inrichting van de loods.
Enkele thema-stands hebben een update gekregen, zodat de kosten hoger zijn.
Voor deelname aan beurzen is iets meer uitgegeven dan in 2015.

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT
Dillenburg 2a, 2404 EV Alphen a/d Rijn
E-mail: secretaris@bijbelstand.nl

ADRESGEGEVENS WERKPLAATS
Magazijnweg 3, 2404 CE Alphen a/d Rijn
Mobiel tel.: 06 139 73 824